Algemene Voorwaarden van www.extrawijdesokken.nl

Versie geldig vanaf 1 januari 2014

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en producten van extrawijdesokken.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van extrawijdesokken.nl. Het internetadres is www. extrawijdesokken.nl
1.2 Door het plaatsen van een bestelling, geeft u te kennen, dat u met de leverings- en betalingswijze bekend bent en hiermee akkoord gaat. extrawijdesokken.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingswijze te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene-of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door extrawijdesokken.nl erkend.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats, nadat wij de betaling van u binnen hebben. Houdt u alstublieft rekening met de mogelijkheid, dat de levertijden kunnen oplopen, als een product niet op voorraad is. De producten komen veelal rechtstreeks uit Amerika en kunnen daardoor vertraging oplopen.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand, zal extrawijdesokken.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht de bestelling kosteloos te annuleren. (Mits anders overeengekomen, tijdens het bestelproces!).
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen en betalingen

3.1 Betaling dient te geschieden, voordat de levering plaats vindt.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Zicht termijn / herroepingsrecht

4.1 De afnemer heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen gedurende een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment, dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan extrawijdesokken.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. Voordat u een zending terug stuurt, moet u extrawijdesokken.nl hiervan eerst schriftelijk op de hoogte stellen. Daarna krijgt u van ons per e-mail bericht en dient u de producten vervolgens binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te kunnen bewijzen, dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten, dient te geschieden in de originele verpakking inclusief de factuur en het in nieuwstaat verkerend product. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, zal het geld niet aan u worden geretourneerd. extrawijdesokken.nl zal er zorg voor dragen, dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag, inclusief de berekende verzendkosten bij aankoop, aan u wordt terugbetaald. Het terugzenden van de producten komt geheel voor uw rekening en risico. Zendingen, die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd, nemen wij niet in behandeling en zullen worden teruggestuurd. Hierna vervalt ook het recht, om een product nogmaals te retourneren.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor:
- Producten, die door gebruik beschadigd zijn.
- Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen.
- Het product pantykousjes, dit i.v.m. de elastische pasvorm.
- Het product panty`s, dit i.v.m. hygienische oogpunt en elastische pasvorm.

5. Gegevensbeheer en privacy

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij extrawijdesokken.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van extrawijdesokken.nl. extrawijdesokken.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Wij zullen uw gegevens nooit moedwillig verstrekken aan derden.
5.2 extrawijdesokken.nl biedt u de mogelijkheid, om u te abonneren op de nieuwsbrief. Elke mailing bevat instructies, om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 extrawijdesokken.nl garandeert, dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Mocht u toch ontevreden zijn, neem dan alstublieft contact met ons op, zodat we samen tot een redelijke oplossing kunnen komen.
6.2 De garantietermijn van extrawijdesokken.nl komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. extrawijdesokken.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u.
6.3 Wij vragen u, om de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt, dat de afgeleverde zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan extrawijdesokken.nl), deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan extrawijdesokken.nl. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief factuur en in nieuwstaat verkerend product. Bij ingebruikneming na constatering van gebreken of beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, vervalt dit recht totaal en kunt u de producten niet meer terugsturen.
6.4 Indien u een klacht indient en de klacht wordt door extrawijdesokken.nl gegrond bevonden, zal extrawijdesokken.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of u krijgt uw geld terug. De aansprakelijkheid van extrawijdesokken.nl en het bedrag voor schadevergoeding, zal nooit hoger zijn, dan het factuurbedrag van het product(en). Iedere aansprakelijkheid van extrawijdesokken.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 extrawijdesokken.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid.
6.6 Deze garantie geldt niet indien:
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften, die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
- U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van extrawijdesokken.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen extrawijdesokken.nl en een klant komt tot stand, nadat een bestelling door de klant geplaatst is en door extrawijdesokken.nl is ontvangen.
7.2 extrawijdesokken.nl behoudt zich het recht voor, om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. Mocht u op dat moment reeds een betaling hebben gedaan, zal deze aan u geretourneerd worden.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmeting, kleur, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van extrawijdesokken.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 extrawijdesokken.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen, ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van extrawijdesokken.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 extrawijdesokken.nl behoudt zich in het geval van overmacht, het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vorderen, dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is extrawijdesokken.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien extrawijdesokken.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid

10.1 extrawijdesokken.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

11. Klachtenregeling

11.1. Klachten dienen binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via klacht@extrawijdesokken.nl, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
11.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Het is dan mogelijk om klachten aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Het Europees ODR platform is te vinden op (http://ec.europa.eu/odr).
Wanneer uw klacht nog niet elders in behandelings is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 ExtraWijdeSokken.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel